Училище за родители - Варна е във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби
Списание 9 месеца

Фармакотерапия в периода на бременност и лактация

Между 44 и 92% от жените употребяват поне 1 лекарство по време на бременност или лактация.

• Диагноза на бременността
Бременността трябва да бъде потвърдена от наличие на човешки хорион гонадотропин /HCG/.
Най-често се използват уринни имунологични тестове, които диагностицират концентрации на HCG 20 до 40 mIU/mL, които се наблюдават обикновено 1-2 седмици след концепцията. Изследвания като ELISA и RIA установяват плазмени концентрации на HCG по-ниски от 5 mIU/mL, които се наблюдават след 5-6 дни от имплантацията, което може да се използва за диагностициране на подозирана ектопична бременност, която не продуцира достатъчни нива HCG, които да могат да се установят с уринни тестове.

• Физиологични промени по време на бременността
Увеличава се общото количество телесна вода с около 8 литра.
Увеличава се общия кръвен обем с около 30-40%.
Целуларните компоненти се увеличават с около 20%, а флуидната част с около 40-50%. През втория и третия семестър екстравазалния обем също се увеличава.
Тези промени намалят плазмената концентрация на някои лекарства.

Серумните протеини са около 1-1.5 грама по-ниски по време на бременността, албумин/глобулиновото съотношение спада с около 50%.
Увеличава се свързващата способност на плазмените протеини, което е съпроводено с повишаване плазмените нива на триглицеридите, холестерол и фосфолипиди.
Реналния кръвен поток се увеличва с около 30%, гломерулната филтрация се увеличава с около 50%.

Плазмените нива на урея, креатинин и пикочна киселина намалят.
Сърдечното изтласкване се увеличава с около 32%. Черния дроб не се уголемява; няма сигнификантно повишаване на хепаталния кръвен поток.
Увеличава се общото телесно тегло и количеството на подкожна мазнина.

Намаля се тонуса и мотилитета на гастроинтестиналния тракт, честа е констипацията. Тези промени се дължат на релаксиращия ефект на прогестерон върху гладката мускулатура.
Повръщането по време на ранната бременност може да предизвика намаляне абсорбцията на лекарствата, а намаления мотилитет на храносмилателната система да забави фекалната елиминация на някои лекарства.

Промени настъпват в респираторната, скелетната и ендокринната система, но не е във възможностите на това кратко изложение да се спрем подробно на тях.

• Нормално протичане на бременността
Нормалния гестационен период е 267 дни от концепцията или 280 дни от първия ден на последния менструален период.

• Промени във фармакокинетиката по време на бременност.
Абсорбция - намаления тонус и мотилитет на храносмилателната система по време на бременност ще пролонгира пасажното време на лекарството и ще доведе до повишена абсорбция.
Гаденето и повръщането, които се наблюдават обикновено в първия триместър от бременността, могат ултимативно да доведат до редукция в количеството медикамент налично за абсорбция.

Дистрибуцията на лекарствата в бременната жена се повлиява от повечето физиологични промени настъпващи в този период
. Повишения плазмен обем има за последствие и повишен обем за разпределение, което води до пролонгиран елиминационен полу - живот на лекарството. Намалението на албуминовите нива е свързано с лимитиране броя на рецепторите или местата за свързване.
Хормоните, които имат висок афинитет на свързване с плазмените протеини ще трябва да компетитират за ограничен брой налични места с другите лекарства имащи подобен афинитет, което ще доведе до увеличена фракция на свободното, несвързано лекарство в тялото.
Наличието на 3 - 4 килограма повече подкожна мазнина по време на бременността означава ,и че лекарствата в висока липоразтворимост ще останат по - дълго в тялото.
Биотрансформация - черния дроб е първичното място за метаболизиране на лекарствата, липсата на значима промяна в чернодробния кръвен ток по време на бременността не води до повлияване на тази част от лекарствената кинетика.
Лекарствата, чиито първичен път за елиминация от организма е реналния ще имат повишен клирънс по време на бременността поради настъпилите гореописани промени в реналния кръвен поток и глумерулна филтрация
.
• Плацентарен трансфер
Лекарствата, които преминават през плацентата трябва да преминат през syncitiotrofoblast, стромата на интервилозното пространство и феталната капилярна стена.
Тази физиологична бариера не е физическа преграда и по време на бременността широка гама от субстанции могат достигнат до фетуса.
Повечето лекарства преминават през бариерата чрез проста дифузия, но движението се осъществява също чрез активен транспорт и пиноцитоза.

Различни фактори могат да повлияят трансплацентарния трансфер: липидоразтворимост /правопропорционална зависимост/, молекулно тегло /лекарства с тегло 250 - 500 далтона преминават през плацентата лесно/, протеинното свързване също трябва да се има предвид.
Обобщено казано, лекарства, които са с малко молекулно тегло, не се свързват с плазмените протеини, монойонизирани и липофилни имат висок трансплацентарен трансфер могат да повлияят негативно върху развитието на фетуса.

• Ефект на лекарствата върху фетуса
Американската Асоциация за Храни и Лекарства /FDA/ е разработила лекарствена класификационна система, целяща да даде указания за избора на лекарство по време на бременността.

Най-съществения проблем е, че не всички фирми провеждат изследвания посветени на фармакокинетичните алтерации по време на бременността, поради липсата на информация повечето лекарства са поставени в категория С, която включва указания лекарството да се употребява само ако потенциалната полза за майката е по-голяма от възможността да се увреди фетуса, от което следва извода, че лекарствата попаднали в тази категория не са безопасни и могат да увредят фетуса.

Лекарствата са разделени в 5 категории: A, B, C, D и Х.

Категория А
Контролираните изследвания при жени не показват риск от употребата на лекарството върху фетуса през първия триместър, и вероятност за фетални увреждания няма.

Категория В

Животинските репродуктивни изследвания не демонстрират фетален риск /няма извършени изследвания с това лекарство при бременни жени/ или изследванията при животни показват наличие на странични реакции /различни от намаляване на фертилността/, които не се потвърждават при контролирани изследвания при жени в първия триместър на бременността /не съществуват и рискове в по-късните триместри/.

Категория С
Изследванията при животни показват странични реакции върху фетуса /тератогенни, ембриогенни или други/ и не съществуват контролирани изследвания при жени или изследвания при жени и животни с дадения препарат не са извършвани. Лекарството може да се употреби само ако потенциалната полза за майката и по-голяма от риска за увреждане на фетуса.

Категория D
Съществуват данни за риск от фетално увреждане след употреба на дадения препарат, но има състояния, при които ползата от употребата може да надхвърли риска /живото застрашаващи състояния или сериозни заболявания на бременната, където другите безопасни лекарства не могат да бъдат употребени или са неефективни/, което изрично трябва да бъде упоменато в листовката предназначена за пациентите съпътстваща препарата.

Категория Х
Изследванията при животните или човека показват данни за наличие на дефинитивен риск за фетуса след употребата на дадения препарат, като риска от употребата му надвишава каквато и да е полза. Лекарството и противопоказано за употреба при бременни или потенциално бременни жени. Това обстоятелство трябва да бъде отбелязано в параграф (Противопоказания на листовката предназначена за пациентите съпътстваща препарата).

Американската Асоциация за Храни и Лекарства изисква всички лекарства в САЩ след 1983 година да посочват в листовките придружаващи препарата и предназначени да дадат лекарствена информация на пациентите да посочват и рисковата категория на препарата.

Лекарствената експозиция по време на концепцията или имплантацията може да убие фетуса и пациентката никога да не разбере, че е била бременна.
Ако експозицията се осъществи 12 - 15 дни след концепцията когато клетките са още тотипотенциални /т.е. ако една се увреди другите поемат функцията й/ фетуса може да не се увреди.
Първите 3 месеца на гестацията са критични за поява на малформации; емоционални и поведенчески дефекти се наблюдават при неподходяща лекарствена експозиция в последните месеци на бременността.

Ако по време на бременността се използват някакви лекарства трябва да се приложи минималната ефективна доза за възможно най-кратко време.
Тератоген е всяка субстанция, агент или процес способни да причинят анормално развитие на плода /Sever & Mortensen 1996/.

Класическия тератогенен период е между 31 и 71 ден, считано от първия ден на последната менструация.

Факторите, които взаимодействат с тератогенността включват: генотипа на майката и плода, ембрионичния стадий на експозиция, приложената доза, едновременната употреба на други лекарства и фактори на околната среда.
Тератогенността може да причини: спонтанен аборт, конгенитални абнормалии, ментални промени, канцерогенеза.

Следваща статия >> Психосоматика в гинекологията >>

Четете още статии от категория "Акушерство":
Хомеопатия в акушерската практика - обща част
Хомеопатия в акушерската практика - специална част
Хомеопатия в гинекологичната практика
Хомеопатия при смущения в менопаузата
Схема за изследване на стерилитета при мъжа - задължения на акушерката
Индиректни методи за диагноза на застрашен плод
Акушерско поведение при жени с placenta praevia и abruptio placentae
Гроздовидна бременност
Осиновяване
Замразяване на стволовите клетки
Изготвяне на план за раждане
Ювенилна бременност
Семейно планиране
Сексуални дисфункции
Предабортно и следабортно консултиране
Контрацепция след раждане
Защо започва раждането?
Активно водене на раждането

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

 

NUK

European's First Cord Blood and Tissue Accredited Bank